Списък на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III

Списък на лицата, чиито имоти попадат в границата на проектираната СОЗ с охранителен режим в ппояс II - SOZ poias II

 

Списък на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояс III - SOZ poias III