Справка за размера на данък придобиване, ДНИ и ТБО за 2024 г.

Справка за размера на данък придобиване, ДНИ и ТБО за 2024 г.

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2024 г.

№ по ред

Вид основание

Размер (%)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0.7

   1.1.

При дарения между лица извън посочените в т.1

5.0

2.

При възмездно придобиване на имущество

3.0

 

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2024 г.

№ по ред

Вид имот

Размер  

І.

За жилищни имоти

 

І.1.

На граждани

3.0

І.2.

На юридически лица

3.0

ІІ. 

За нежилищни имоти

 

ІІ.1.

На граждани

3.0

ІІ.2.

На юридически лица

3.0

Размерът на Такса битови отпадъци за 2024 г. се определя съгласно Приложение І ( виж тук) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово.