Справка за размера на данък придобиване, ДНИ и ТБО за 2023 г.

С П Р А В К А

за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2023 г.

     
     

№ по ред

Основа

Размер  

І.

За жилищни имоти

 

І.1.

На граждани

3.0

І.2.

На юридически лица

3.0

ІІ. 

За нежилищни имоти

 

ІІ.1.

На граждани

3.0

ІІ.2.

На юридически лица

3.0

ІІІ. 

По населени места (опишете по-долу):

3.0

С П Р А В К А

за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2023г.

     

№ по ред

Основа

Размер (%)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0.7

  1. 1.

При дарения между лица извън посочените в т.1

5.0

2.

При възмездно придобиване на имущество

3.0

Размери на   Такса "Битови отпадъци" за 2023 г.

(за районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване)

 

 

№ по ред

ДЗЛ

Основа 

Размер    (‰)

I.

За граждани

 

 

I.1.

За жилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

12.0

I.2.

За нежилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

12.0

II.

За юридически лица

 

 

II.1.

За жилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

12.0

II.2.

За нежилищни имоти

По-високата между данъчна оценка на имотите и отчетната стойност

12.0