Плащане на местни данъци и такси за 2020 година

                Плащане на местни данъци и такси за 2020 година

Община Лесичово уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Лесичово:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – четири равни вноски

Първа вноска – 31 януари 2020 г.

Втора вноска – 30 април 2020 г.

Трета вноска – 31 юли 2020 г.

Четвърта вноска – 02 ноември 2020 г.

Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ– кампанията по събирането ще започне от 15.01.2020 г.  на  две равни вноски

Първа вноска – 30 юни 2020 г.

Втора вноска – 02 ноември 2020 г.

Лицата предплатили от 15.01.2020 г. до 30.06.2020 г. ползват 5 % отстъпка

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – две равни вноски (плащане от 15.01.2020 г.)

Първа вноска – 30 юни 2020 г.

Втора вноска – 02 ноември 2020 г.

Лицата предплатили от 15.01.2020 г. до 30.06.2020 г. ползват 5 % отстъпка

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – кампанията по събирането ще започне от 15.01.2020 г.  на  две равни вноски

Първа вноска – 30 юни 2020 г.

Втора вноска – 02 ноември 2020 г.

Лицата предплатили от 15.01.2020 г. до 30.04.2020 г. ползват 5 % отстъпка

Плащането може да се извърши в брой в Общинска администрация Лесичово, както и във всяко едно Кметство от населените места от Общината.

Плащания в брой се извършват също чрез Български пощи и Изипей.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Лесичово:

Инвестбанк АД- клон Пазарджик

IBAN BG66IORT60918400132400         BIС – IORTBGSF, по следните кодове за плащане:

44 14 00 - Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса „Битови отпадъци”

Справки, относно задълженията за местни данъци и такси може да се извършват на телефон 035172221, вътр.20 – отдел „Местни данъци и такси“, Община Лесичово