Изпълнен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

 

 

Община Лесичово приключи изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0104-C01 от 08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Общата стойност на проекта е 1 173 335,09 лв. Обектът включва подобекти, както следва:

$1·         Реконструкция и рехабилитация на Улица 37-ма и Улица от ОТ 90 до ОТ124 в село Церово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 12-та, от ОТ107 до ОТ116 в село Калугерово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 24-та от ОТ11 до ОТ 117 в село Динката;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 7-ма, от ОТ76 до ОТ115 в село Боримечково;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица Стоян Цоцов, от ОТ 164 до ОТ165 в село Лесичово.

 

 1

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------