Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" BG06RDNP001-19.079-0002-C01 за изпълнение на проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово“. Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 263 115,15 лв. Основните дейности, заложени в проекта са Обновяване на парк в УПИ XIV - парк, кв. 49, находящ се в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик и Обновяване на парк в УПИ ІХ-парк, кв.40, находящ се в с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

На 20.01.2022 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".