Сключен договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила"

На 12.01.2023 г. Община Лесичово подписа догово за съвместна дейност с Фонз "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика гр.София, за реализиране на порект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово".

Проектът предвижда да се закупи нов лекотоварен автомобил за предоставянето на една по-качествена социална услуга от Домашен социален патронаж.

 

Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на 43 000 лв., като финансовия принос от Фонд "Социална закрила" е в размер на 35 999,60лв. и 7000,40 лв. собствен принос от Община Лесичово.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.