Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" 

Проведена обучителна визита в Италия

title

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

 

 

 

 

 

На 31 януари в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, който се реализира от Община Лесичово, в партньорство със Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса”, Италия. 1 Novina

 

 

Цел на проекта е да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политики за социално включване и борба с бедността. Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

 

Целите, задачите и дейностите на проекта бяха представени от Веселина Милкова - зам.-кмет на Община Лесичово и Андрей Момчилов - ръководител на проекта. Реализацията му ще продължи до края на 2018 г.

 

2 Novina

На събитието присъстваха представители на институции, неправителствени организации, социални услуги и медии.

 

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, Договор BG05M9OP001-4.001-0042-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, и ще продължи до 31.12.2018 г.