Реализиран проект за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от населени места в община Лесичово е осигурен нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Лесичово, община Лесичово.

Автомобилът е закупен и доставен по проект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово", финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

В началото на годината Община Лесичово сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет на проекта е 43 000 лева с ДДС, от които 35 999,60 лева са предоставени безвъзмездно чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“, а 7000,40 лева са осигурени от Община Лесичово. Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.

Със закупуването на новия специализиран автомобил за включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Лесичово“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 115 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.