Изпълнен договор за БФП №BG06RDNP001-19.203-0001-C01

Sait

Община Лесичово приключи изпълнението на проект „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.203-0001-C01 от 26.07.2022 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие".

Общата стойност на проекта е 69 114,59 лв. без ДДС. 

С реализирането на проекта се постигнаха основните цели - да се създаде нова атракция и съпътстваща туристическа инфраструктура; - да се развият туристическите атракции и обекти на територията на община Лесичово.

Rimski1

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------