Обучение на обучители в Боровец

Обучение на обучители се проведе от 10-ти до 15-ти юли 2018 година в хотел „Мура”, Боровец. Цел на обучителното мероприятие бе да се подготви екип от обучители, които да разпространят и трансферират двете социални иновации от регион Кампания - Център за социални инициативи и иновации и Интегрираното планиране и предоставяне на социални и здравни политики и услуги, както и да повиши капацитета на община Лесичово, целевите групи по проекта и всички заинтересовани страни в област Пазарджик за прилагане на адаптираните иновативни социални практики.

Обучението бе организирано в 5 панела: «Опитът на Италия и българският контекст» - екип на ЦОУ, с лектори Адриана Маестро и Салваторе Еспозито; «Трансфер и адаптация на модела за интегрирано планиране» - екип на ЦОУ, с лектори Адриана Маестро и Салваторе Еспозито; «Трансфер и адаптация на Център за социални инициативи и иновации (ЦСИИ)»; «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» - екип ЦОУ; «Умения за обучаване» - екип ЦОУ.

В началото бяха представени проектът, неговите цели, задачи и очаквани резултати. Бяха коментирани проучването и анализът на двете социални иновации.

В последващите лекции и презентации бяха споделени и обсъдени най-важните моменти от обучителната визита в Италия, както и приликите и разликите с процеса на планиране на социалните политики у нас. Беше отделено време за обсъждане на възможностите и предизвикателствата на българския контекст.

Особено внимание лекторите отделиха на процесите по трансфер и адаптация на модела на планиране на ниво териториална зона. Бяха обсъдени необходимостта от базови здравни и социални услуги на ниво териториална зона и процесите по трансфер и адаптация на модела на планиране. Италианските и българските експерти отправиха някои препоръки - за ползата от информационен хъб, уеб базирани платформи, използване на социалните медии и др.

В работата по панел „Трансфер и адаптация на Център за социални инициативи и иновации” беше засегната темата за мрежите от социални и здравни услуги, които съществуват в Италия, като се обсъди кой от двата подхода е по полезен: подхода на общността или подход на сектора.

Пред участниците бе представен процесът по трансфер и адаптация на модела на ЦСИИ като фокусна точка за подкрепа на уязвими групи в общността. Панелът «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» бе посветен изцяло на представянето и обсъждането на техническите задания за приложните специалисти по проекта.

На финала бяха презентирани и обсъдени необходимите ключови умения при обучението на възрастни. Участниците попълниха анкети за обратна връзка и споделиха своето мнение за проведения семинар, като препоръчаха връзката с обучителите да не прекъсва и след края на обучението.

20180711 093715

20180711 111355

20180711 111450

 

52874795 2170491283261837 3228868954713751552 n

53264959 244808079735359 2232636236546179072 n

Доклад от проучване на две социални иновации от Италия

Още със стартирането на Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" започнаха дейностите по проучване на иновативни социални практики в Италия и България. Първоначално беше разработен дизайн, в който бяха дефинирани целите, предмета и задачите на анализа. Самият фокус на изследването бе поставен върху две конкретни социални практики: "Център за социални инициативи и иновации “Citta sociale” и "Аз планирам и реализирам социалните политики". Но освен тях бяха обхванати и други иновативни социални практики в Италия и България, като целта беше да се направи сравнение на техния ефект.

Изследването на италианския опит беше концентрирано в идентифицираните социални иновации, историческото им възникване, законодателната и институционалната рамка, която позволява прилагането им, и възможните предизвикателства пред трансфера на този модел в практиката по предоставяне на социални услуги в България.

Дейноста приключи с изготвянето на аналитичен доклад на български и италиански език, който се предостави на екипа за управление, за да бъде използван в последващите дейности по проекта.

1

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

title

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

(Резюме)

Обща цел: Да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политиките за социално включване и борба с бедността.

Специфична цел: Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Период на изпълнение: 19.12.2017 - 31.12.2018 г.

Обща стойност на проекта: 195 570.42 лева

Водеща организация: Община Лесичово

Партньор: Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса"

Дейности:

1. Проучване и анализ на опита в прилагане на две иновативни практики в социалните политики на регион Кампания, Италия.

2. Трансфер и адаптиране на идентифицираните иновативни социални практики в българските условия.

3. Повишаване капацитета на Община Лесичово, целевите групи по проекта и всички заинтересовани страни в Област Пазарджик да прилагат адаптираните иновативни социални практики.

4. Разпространение на постигнатите резултати от адаптирането на двете социални практики.

5. Външна оценка на постигнатите резултати.

6. Организация и управление. Информация и комуникация.

 

Към Новини

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

Проведена обучителна визита в Италия

title

Проведена обучителна визита в Италия

В периода 03-07 юни 2018 г. в рамките на проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" който се осъществява с финансовата подкрепа sn1на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" се проведи 5 дневна обучителна визита в регион Кампания, град Неапол.

Обучителната визита на практика бе първи модул от предварително разработена програма за внедряване на две социални практики от регион Кампания в работата на общинската администрация в Лесичово. Във посещението участваха 20 представители на общинската администрация в Лесичово, на териториалните поделение на МТСП и на доставчици на социални услуги.

Програмата на посещението бе ръководена от партньора по проекта Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса".

По време на обучителната визита участниците посетиха "Интегриран мултифункционален център - Il Pioppo" (принадлежащ към средиземноморската социална мрежа) - Somma Vesuviana. Срещнаха се с ръководителите на Comunità Il Pioppo, а по-късно посетиха Център за непълнолетни с алтернативни мерки "La Tartaruga" и Дневния център за зависими лица "Time Out".sn2

Второто място, което посетиха участниците в посещението, бе "Parco Mediterraneo" (Rete MS). Бяха разгледани различните услуги, които се предоставят от този комплекс.

В рамките на посещението в "Parco Mediterraneo" бяха проведени два обучителни семинара от Салваторе Еспозито и Адриана Маестро на теми: „Средиземноморска социална мрежа: модел на благосъстояние и гражданска икономика" и „Социални политики, интегрирано териториално планиране и социални и здравни услуги".

Важен момент от посещението бяха две срещи:

- Среща с ръководителите на териториалната зона N22 - SOMMA VESUVIANA. Беше представена модел на териториално социално планиране и социално-здравна интеграция. Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси и да обсъдят възможностите за използване на различни елементи в условията в България;

- Среща с Генерална дирекция "Социални политики на регион Кампания" в Неапол. По време на срещата беше представен Рамковия закон за регион Кампания 11/2007, който касае прилагане на социалните политики и подходите при стратегическо регионално планиране. Отново участниците имаха възможност да задават въпроси и дискутират различни аспекти.

Обучителната визита позволи на участниците да видят в действителност и в развитие двете иновативни социални практики, които ще бъдат трансферирани в община Лесичово. Бяха обсъдени кои точно елементи на тези практики са приложими в България и какъв ще бъде най-добрия начин да се реализира този процес.sn3

В програмата беше включена и кратка културна програма за разглеждане на различни исторически забележителности на град Неапол.sn4