Проектиране и авторски надзор на спортна площадка Церово

Документация;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 21.08.2017 г. 14:01;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 31.08.2017 г. 14:15;

Решение на Възложителя, Доклад и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 05.09.2017 г. 15:30;

Решение на Възложителя - публикувано на 03.05.2018 г. 15:22;

Обявление за възложена поръчка и Договор с избран изпълнител - публикувано на 11.06.2018 г. 10:30;