Създаване на зона за краткотраен отдих в с.Лесичово, общ.Лесичово

1. Документация

2. Технически проект

3. Протокол 1, съгласно чл.68, ал.7 по ЗОП - публикувано на 20.11.2014 г. 16:30;

4.Съобщение за отваряне на ценова оферта- публикувано на 26.11.2014г. в 14:29;

5.Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 03.12.2014 г. 15:36;

6. Протоколи от работата на комисията - публикувано на 03.12.2014 г. 15:36;

7. Договор с избран изпълнител - публикувано на 23.12.2014 г. 10:30 ;

8. Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.12.2014 г. 10:32;

9. Информация за сключен договор - публикувано на 23.12.2014 г. 11:00;

10. Информация за извършено плащане - публикувано на 23.12.2014 г. 14:05;

11. Информация за извършено плащане - публикувано на 25.02.2015 г. 14:00;

12. Информация за приключване на договор - публикувано на 25.02.2015 г. 14:05;

13. Информация за освободена гаранция - публикувано на 26.02.2015 г. 11:00;

14. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 27.02.2015 г.14:00;