Изработване проект на ОУП

1.Документация;

2. Образци;

3. Задание за изработване на проект за ОУП;

4. Съгласуване от РИОСВ;

5. Писмо от НИНКН;

6. Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 17.12.2014 г. 11:00;

7. Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 12.01.2015 г. 15:03;

8. Решение на Възложителя - публикувано на 16.01.2015 г. 14:28;

Протокол 1 - публикуван на 16.01.2015 г. 14:28;

Протокол 2 - публикувано на 16.01.2015 г. 14:28;

Протокол 3 - публикувано на 16.01.2015 г. 14:28;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 18.03.2015 г. 11:00;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 18.03.2015 г. 11:00;

Информация за сключен договор - публикувано на 23.03.2015 г. 14:58;