ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0199-C01 по процедура, чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027за изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Обявява се подбор за следните длъжности:

  Шофьор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Координатор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Социален работник - 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

 

Пълният текст на обявлението.

 

Пакет документи.

 

 

 

 

Сключен договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила"

На 12.01.2023 г. Община Лесичово подписа догово за съвместна дейност с Фонз "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика гр.София, за реализиране на порект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово".

Проектът предвижда да се закупи нов лекотоварен автомобил за предоставянето на една по-качествена социална услуга от Домашен социален патронаж.

 

Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на 43 000 лв., като финансовия принос от Фонд "Социална закрила" е в размер на 35 999,60лв. и 7000,40 лв. собствен принос от Община Лесичово.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.

 

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

 

Информация за напредъка на проект "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово, Договор №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 - http://iga-bg.org/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5/

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" BG06RDNP001-19.079-0002-C01 за изпълнение на проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово“. Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 263 115,15 лв. Основните дейности, заложени в проекта са Обновяване на парк в УПИ XIV - парк, кв. 49, находящ се в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик и Обновяване на парк в УПИ ІХ-парк, кв.40, находящ се в с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

На 20.01.2022 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

 

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" №BG06RDNP001-079.19-C01 за изпълнение на проект "Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово.  Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 169 840,90 лв.  Основните дейности, заложени в проекта са доставка и монтаж на улични осветителни тела на цялото населено място, както и доставка и монтаж на видеонаблюдение. 

На 20.10.2021 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

 

Сключен договор за съвместна дейност

На 12.05.2021 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Св.Петка" село Щърково, община Лесичово."

Проектът предвижда да се закупи ново кухненско обзавеждане и оборудване, отговарящо на националните и европейски хигиенни норми, а именно: печка електрическа със 6 квадратни плочи; пекарна електрическа с горно и долно нагряване две камери; зеленчукорезачка; картофобелачка; скара електрическа с тръбни нагревател; gastro конвектомат; стерилизатор за съдове; аспирационна система; професионална съдомиялна; работни маси и мивки.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 32 178,00 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 28 960,20 лв. и 3 217,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2021 г.