Обявление "Грижа в дома в Община Лесичово"

LOGO

О Б Я В А
за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

 

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, които ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

·                 Лица с увреждания;

·                 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

1.  Заявление (по образец);

2.  Документ за самоличност (копие);

3.  Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (копие);

4.  Медицински документи - актуална епикриза и др,Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК  (при наличие, копие);

5.  Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);

6.  Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи - до 13.04.2023 г. включително.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 13.04.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Лесичово

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Заявление

 

Декларация лични данни

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0199-C01

Обща стойност на проекта: 203 303,53 лв., от които 172 808 лв. европейско и 30 495.53 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 01.03.2023 г. – 01.05.2024 г. (14 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Лесичово” е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най- уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

·     Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

·           Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

·        Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

·    В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 37 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

- 12 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

 

ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0199-C01 по процедура, чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027за изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Обявява се подбор за следните длъжности:

  Шофьор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Координатор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Социален работник - 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

 

Пълният текст на обявлението.

 

Пакет документи.

 

 

 

 

Сключен договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила"

На 12.01.2023 г. Община Лесичово подписа догово за съвместна дейност с Фонз "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика гр.София, за реализиране на порект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово".

Проектът предвижда да се закупи нов лекотоварен автомобил за предоставянето на една по-качествена социална услуга от Домашен социален патронаж.

 

Общата стойност на договорените за изпълнение дейности възлиза на 43 000 лв., като финансовия принос от Фонд "Социална закрила" е в размер на 35 999,60лв. и 7000,40 лв. собствен принос от Община Лесичово.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.

 

Договор за предоставяне на БФП BG06RDNP001-19.203-0001-C01

Rimski

На 26.07.2022 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" BG06RDNP001-19.203-0001-C01 за изпълнение на проект „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово“. Договорът е със срок на изпълнение до 30.06.2025 г. и е на стойност от 69 114.59 лв. без ДДС.

Основните цели на инвестиционното предложение са: - Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура; - Развитие на туристически атракции и обекти.

Очакваните резултати от осъществяването на проекта са чрез създаването на нови атракции и туристическа инфраструктура привличане на туристи на територията на общината и популяризиране на местното историческо наследство.Основните дейности, заложени в проекта са ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура за създаването на туристическа пътека "Римски мост".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

 

Информация за напредъка на проект "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово, Договор №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 - http://iga-bg.org/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5/