СМР "Независим живот"

Документация;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 11.01.2016 г. 15:46;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано н а08.02.2016 г. 15:36;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 01.03.2016 г. 11:56;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 09.03.2016 г. 13:46;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.03.2016 г. 10:18;
Договор с избран изпълнител - публикувано на 28.03.2016 г. 15:05;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 28.03.2016 г. 15:05;
Информация за совободена гаранция - публикувано на 28.03.2016 г. 15:05;
Информация за сключен договор - публикувано на 28.03.2016 г. 15:05;