Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви представям проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово в частта й, регламентираща такса битови отпадъци (ТБО), раздел І, глава ІІ, Такса битови отпадъци. Със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), българският законодател, вменява в правомощие на общинските съвети определянето на размера на местните такси, една от които е такса за битови отпадъци. Размерът на ТБО се определя въз основа на план-сметка одобрена от общинските съвети. План-сметката включва всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейностипо:

  • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци;
  • Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
  • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване;
  • Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране;
  • Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за годината.Пълният текст на мотивите за изменение и допълнение можете да намирите ТУК, оценка на въздействието, ТУК

Мотиви, предложение и проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУКможете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

Мотиви, предложение и проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че е изготвен е проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово. Целта за разработването на тази наредба е разписване и прецизиране на правилата и изискванията за пожарната безопасност при експлоатация на обектите, изискванията за пожарна безопасност на населените места и териториите към тях, както и реда за осъществяване на контрол за тяхното спазване, за установяване на нарушенията от гражданите и организациите и наказване на нарушителите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Действащата Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово е приета от Общински съвет Лесичово мандат 2008 – 2011 г. на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.21, ал.1, т.7, във връзка с алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), последната й актуализация е от 28.01.2019 г.

Към настоящия момент, част от Наредбата е отменена с Решение № 331/22.06.2020 г. по Административно дело №211/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, тъй като текстовете са постановени в противоречие на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК и е лишило заинтересованите лица от възможността да направят предложения и становища по проекта в предвидения тогава 14-дневен срок, поради което се е наложила отмяната им.

Смятам, че с оглед спазване на процедурите предвидени в българското законодателство е необходимо да се преразгледа действащата Наредба в цялост, да се отразят последните изменения в ЗМДТ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и Данък върху превозните средства, с които се цели синхронизиране при текстовете от Закона и нашата Наредба и да се приеме нова наредба.

Мотивите, предложението и проекта за нова Наредба можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК, проект на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово, ТУК

Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУК, можете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието можете да намерите ТУК