Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План сметка на Община Лесичово за 2021 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 02.11.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2021 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2021 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово на Община Лесичово

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.10.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obslesichovo@abv.bg.

Мотиви и проект за Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изготвен е проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово. Наредбата има за цел да регламентира правилата за създаване, организация и управление на дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово и да създаде нови по-добри условия за поддържане на социални контакти и социална интеграция на пенсионерите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

 

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.10.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obslesichovo@abv.bg.

Предложение за одобряване на план сметката на Община Лесичово за такса битови отпадъци 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Пълният текст на предложението за Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година и проектът за решение за 2021 година можете да намерите ТУК