Предложение за одобряване на План – сметка за приходите и разходите за Такса битови отпадъци за 2023 година

Пълният текст на предложението за Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци за 2023 година и проекта за решение за 2023 година можете да намерите ТУК

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за управление на горските територии

С П Р А В К А

       В изпълнениена чл.26, ал.3от Закона за нормативните актове, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност  да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 13.06.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс  не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Общински съвет Лесичово и в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

     В изпълнениена чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването, на 13.04.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово на интернет страницата на Община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово

Наредба за управление на горски територии, собственост на Община Лесичово

С настоящето ви представям проект, мотиви и частична оценка на въздействието за приемане на Наредба за управление на горски територии, собственост на община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово 2022

С настоящето ви представям проект и мотиви за приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово.
Мотивите и проекта за решение можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.