Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

 

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.10.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Мотиви и проект за Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изготвен е проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово. Наредбата има за цел да регламентира правилата за създаване, организация и управление на дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово и да създаде нови по-добри условия за поддържане на социални контакти и социална интеграция на пенсионерите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви представям проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово в частта й, регламентираща такса битови отпадъци (ТБО), раздел І, глава ІІ, Такса битови отпадъци. Със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), българският законодател, вменява в правомощие на общинските съвети определянето на размера на местните такси, една от които е такса за битови отпадъци. Размерът на ТБО се определя въз основа на план-сметка одобрена от общинските съвети. План-сметката включва всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейностипо:

  • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци;
  • Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
  • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване;
  • Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране;
  • Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за годината.Пълният текст на мотивите за изменение и допълнение можете да намирите ТУК, оценка на въздействието, ТУК

Предложение за одобряване на план сметката на Община Лесичово за такса битови отпадъци 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Пълният текст на предложението за Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година и проектът за решение за 2021 година можете да намерите ТУК

Мотиви, предложение и проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУКможете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК