Съобщение за извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 22.06.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.

 

 

/п/ ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово

Съобщение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 16.06.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.

 

 

/п/ ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето ви представям проект, предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово.
Мотивите, предложението и проекта за изменението и допълнението на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

Справка в изп. на чл.26, ал.3 от ЗНА,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 02.02.2021 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.

Справка в изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С П Р А В К А

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 21.12.2020 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

В законоустановения срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвеното изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово,на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obslesichovo@abv.bg.