Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУК, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ МОТИВИ, ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово

С настоящето ви представям Мотиви, Проект на решение и Частична оценка на въздействието за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Решението можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

С настоящето ви представям проект, мотиви и частична оценка на въздействието за приемане на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово.
Мотивите за приемане на Наредбата можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.

Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на уле

СПРАВКА   

В изпълнениена чл.26, ал.3от Закона за нормативните актове, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност  да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 26.09.2023 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс  не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за определяне реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране в Община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Общински съвет Лесичово и в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bgobslesichovo@abv.bg.

Справка в изпълнение на чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от АПК, План сметка на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ

С П Р А В К А

В изпълнение на чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 11.11.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 отЗакона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в едно с проектите на предложение от Кмета на Община Лесичово и на план-сметката.

В законоустановения срок по чл. 69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвеният проект на решение за одобряване на план-сметката на Община Лесичово за 2023 г. по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obs_lesichovo@abv.bg.